Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – AVG
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt:
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Flows Health
handelend onder de naam/namen: FLOWS
Vestigings- & bezoekadres: Hoogte Kadijk 40, 1018BM, Amsterdam
Telefoonnummer: +31 6 21 64 43 41 Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00uur tot 17:00uur
E-mailadress: webshop@flowshealth.com
KvK-nummer: 71738630
Btw-identificatienummer: NL200632279B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens
over de toezichthoudende autoriteit; Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe
deze beroepsregels toegankelijk zijn.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument voorhanden gesteld. Indien dit door welke reden dan ook niet mogelijk is, zal de ondernemer
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij
de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het product langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag,
mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij
diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde
bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet
informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product dicht laten en niet gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het retourformulier & artikelen te retourneren aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:
A. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
B. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het
product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij
de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
De verzendkosten zijn alle tijden voor de consument, deze kosten worden niet terugbetaald door de
ondernemer.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen
als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te
zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
B. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/
of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:
A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur
of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de
dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 15 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 16- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 17 – AVG Privacy
Flows Health, gevestigd aan Hoogte Kadijk 40, 1018BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.flowshealth.com
Hoogte Kadijk 40
1018BM Amsterdam
+31 6 21 64 43 41
Florianne Coster is de Functionaris Gegevensbescherming van Flows Health Hij/zij is te bereiken via
info@flowshealth.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Flows Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@flowshealth.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flows Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Flows Health neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maison
Colette) tussen zit. Maison Colette gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MontaPortal;
verzend/fullfillment bedrijf
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flows Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 6 maanden > bestelgegevens voor retouren en garanties
Personalia > 6 maanden >bestelgegevens voor retouren en garanties
Adres >6 maanden >bestelgegevens voor retouren en garanties
Delen van persoonsgegevens met derden
Flows Health verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting..
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via
de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
webshop@flowshealth.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Flows Health zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op jouw verzoek reageren.
Flows Health wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flows Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@flowshealth.com. Flows Health
heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware,
zoals een virusscanner en firewall.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop